زمین 800متری حاجی آباد

400,000,000 تومان

توضیحات

زمین 800متری حاجی آباد . بــــاغــــی . چــــهــــار دیــــواری بــــا مــــجــــوز . گــــاز جــــلــــوی زمـــیــــن اســــت

طرح طبقات

همکف

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری